Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1
Identifikace podnikatele

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je HeleAutoškolaKarlín s.r.o., IČ 089 51 128, se sídlem Pernerova 536/61, Karlín, Praha 8.

Pro kontaktování provozovatele využijte mailovou adresu heleautoskola.kancelar@gmail.com, případně telefonní číslo +420 775 073 350.

Článek 2
Podmínky při nákupu spotřebitelem

Spotřebitelem je jakákoliv osoba, která uskutečňuje nákup mimo svou podnikatelskou činnost. Pokud při objednávce zadáte IČ nebo DIČ, nejste považován za spotřebitele a podmínky tohoto článku se na Vás nevztahují.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Za odstoupení od smlouvy se považuje informování prodávajícího e-mailem (zpráva musí obsahovat číslo objednávky, identifikaci spotřebitele a sdělení o odstoupení od smlouvy).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeba a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

V případě, že plnění ze smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto e-shopu je vadné, náleží spotřebiteli právo z vadného plnění podle ustanovení občanského zákoníku.

Článek 3

Ostatní záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami, ať už při nákupu spotřebitelem nebo při nákupu podnikatelem se řídí pravidly stanovenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.