Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti HeleAutoškolaKarlín s.r.o.  se sídlem Pernerova 61, 186 00 Praha 8,  IČO: 08951128, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.C 328082 vedená u Městského soudu v Praze-mail heleautoskolakarlin@gmail.com, telefonní číslo 774 424 427 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.heleautoskolakarlin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží/služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

DRUHY NABÍZENÝCH KURZŮ
3.1 Seznam kurzů nabízených Poskytovatelem se včetně jejich popisu nachází na Webových stránkách.
 
3.2 Objednatel provede výběr kurzu v rámci vyplnění objednávkového formuláře na Webových stránkách.
 
OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
3.2.1. Poskytovatel bude Službu poskytovat řádně a včas s vynaložením veškeré profesionální péče. Při poskytování Služby je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s relevantními právními předpisy.
 
3.2.2 Služba je poskytována v čase dle možností Poskytovatele s přihlédnutím k preferencím Objednatele.
 
3.2.3 Objednatel je povinen se účastnit výuky v termínech stanovených Poskytovatelem pro poskytování Služby. 
 
3.2.4 Objednatel je povinen se řídit pokyny Poskytovatele týkajícími se získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Porušení tohoto ustanovení se považuje za závažné porušení povinností Objednatele.
 
3.2.5 Poskytovatel poskytne Službu zejména prostřednictvím zaměstnanců, přičemž je také oprávněn použít k poskytování Služby i třetí osobu.
 
3.2.6 Objednatel je povinen zajistit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k poskytování Služby na základě Smlouvy.
 
3.2.7 Vyučovací hodina (teorie i praktického výcviku) trvá 45 minut.
 
3.2.8 Přidělený učitel praktického výcviku (jízd) čeká na domluveném místě pro zahájení předmětné jízdy s Objednatelem vždy max. 20 min. Není-li po domluvě určeno jinak.
 
3.2.9 Objednatel může zrušit jízdu praktického výcviku nejméně 24 hodin před jejím domluveným zahájením.
 
3.2.10 V případě kurzu kondičních jízd nebo parkování se Poskytovatel zavazuje umožnit Objednateli absolvovat počet vyučovacích hodin praktického výcviku (jízd), který si objednal v rámci Objednávky. Pokud se Objednatel nedostaví na jakoukoliv domluvenou jízdu či jízdu včas v souladu s odst.3.2.9 Obchodních podmínek nezruší, tak daná jízda propadá, tzn. Objednatel nemá nárok na náhradní jízdu.
 
3.2.11 Učitel praktického výcviku může z důvodu neznalosti práv a povinností vyplývajících ze zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem, přerušit praktický výcvik do doby, kdy Objednatel nabude znalosti požadované pro úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie, která je jednou z podmínek pro získání řidičského průkazu příslušné skupiny.
 
3.2.12 Objednatel má právo na změnu učitele praktického výcviku na základě jeho žádosti, a to v případě, že je tento požadavek oprávněný. Oprávněnost žádosti o změnu učitele praktického výcviku posuzuje Poskytovatel.
 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SPOČÍVAJÍCÍ VE VÝCVIKU OBJEDNATELE JAKO ŽADATELE O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

3.3.1 Před zahájením teoretické výuky je Objednatel povinen předat Poskytovateli vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem Objednatele.

3.3.2 Rozpis výuky teorie nalezne Objednatel buď na Webových stránkách nebo jej obdrží od přiděleného lektora.

3.3.3 Objednatel je povinen si vést osobní záznam hodin teoretické výuky, kterých se účastnil. Objednatel je současně povinen svou účast na vyučovací hodině teoretické výuky potvrdit podpisem do třídní knihy.

3.3.4 Před první jízdou praktického výcviku musí Objednatel absolvovat výuku teorie.

3.3.5 Před první jízdou praktického výcviku obdrží Objednatel od Poskytovatele průkaz žadatele. Objednatel je povinen mít průkaz žadatele při všech jízdách praktického výcviku, výuce zdravotní přípravy a praktické výcviku údržby vozidla. Při nesplnění této povinnosti je Objednatel povinen uhradit pokutu ve smyslu článku3.3.13 a .3.3.14.

3.3.6 Objednatel předloží lektorovi teorie nebo učiteli praktického výcviku průkaz žadatele vždy na konci jízdy praktického výcviku nebo jiné výuky, a to za účelem zaznamenání absolvované výuky. Objednatel nesmí po ukončení jízdy nechat průkaz žadatele učiteli praktického výcviku.

3.3.7 Po poslední jízdě praktického výcviku předá Objednatel svůj průkaz žadatele učiteli praktického výcviku, podepíše zápis o ukončení výuky a domluví si termín závěrečné zkoušky. Toto je možné uskutečnit pouze v případě, že má Objednatel splněny všechny své finanční závazky vůči Poskytovateli vzniklé na základě Smlouvy.

3.3.8 Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli ukončení sjednaného kurzu v časovém limitu uvedeném u daného typu kurzu výše v Obchodních podmínkách. Pokud se Objednatel nedostaví na jakoukoliv domluvenou jízdu či jízdu včas v souladu s odst.3.3.9 Obchodních podmínek nezruší, tak se Poskytovatelem garantovaný časový limit ukončení kurzu o přiměřenou dobu prodlužuje. Tento časový limit se počítá od první jízdy praktického výcviku.

3.3.9 Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit před závěrečnou zkouškou z pravidel silničního provozu (teorie) vždy maximálně 500 Kč za provedení závěrečné zkoušky, a to nad rámec Odměny.

3.3.10 V případě, že se Objednatel z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit na domluvený termín závěrečné zkoušky, tak je povinen tuto skutečnost oznámit Poskytovateli nejpozději 76 hodin před zahájením zkoušky. Pokud se Objednatel k závěrečné zkoušce bez výše specifikovaného řádného oznámení nedostaví, tak se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu v maximální výši 2.000 Kč, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuskutečnit další zkoušku z odborné způsobilosti do okamžiku uhrazení výše uvedené smluvní pokuty.

3.3.11 V případě, že se Objednatel nedostaví na jízdu praktického výcviku bez řádného zrušení jízdy dle3.3.8 Obchodních podmínek, tak se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu v maximální výši 400 Kč za každou zmeškanou vyučovací hodinu, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.

3.3. 12 Objednatel může zrušit vyučovací hodinu teorie nejméně 48 hodin před jejím domluveným zahájením. V případě, že se Objednatel nedostaví na hodinu teoretické výuky bez řádného zrušení lekce dle výše uvedených podmínek, tak se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu v maximální výši 200 Kč za každou zmeškanou vyučovací hodinu teorie, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.

3.3.13 Pokud Objednatel ztratí průkaz žadatele, tak se zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu v maximální výši 200 Kč, a to do 5 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.1 Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytování Služby na základě Smlouvy odměnu ve výši, která je uvedená na Webových stránkách u Objednatelem vybraného kurzu (dále jen „Odměna“).

4.1.2 Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit poplatek za uzavření Smlouvy a rezervaci místa na jím vybraném kurzu ve výši 5000 Kč vč. DPH (dále jen „Poplatek“). Poplatek je zahrnut v Odměně.

4.1.3 Odměna je splatná v termínu uvedeném v příslušné faktuře zaslané na e-mail Objednatele, který Objednatel vyplnil v Objednávce. Splatnost faktury činí 7 dnů od doručení faktury/výzvy k platbě Objednateli. Odměnu je možné uhradit pouze převodem na bankovní účet Poskytovatele.

4.1.4 Poskytovatel a Objednatel se mohou dohodnout na úhradě Odměny ve splátkách dle individuálně sjednaného splátkového kalendáře. 

OSTATNÍ

5.1.1 Smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou, a to do jednoho roku od okamžiku uzavření Smlouvy. Výše uvedené ustanovení nemá vliv na nárok Poskytovatele na úhradu Odměny, a to i když neposkytne Objednateli Službu dle Objednávky v celém rozsahu, s výjimkou situace, kdy nebude Služba v době platnosti Smlouvy poskytnuta výlučně z důvodů na straně Poskytovatele.

5.1.2 V případě, že jsou vzájemná práva a povinnosti Objednatele i Poskytovatele vzniklá v souvislosti se Smlouvou vypořádána před uplynutím doby dle odst. 5.1.1 Obchodních podmínek (zejména jejich splněním), tak platnost Smlouvy končí tímto okamžikem, tzn. před uplynutím výše uvedené doby.

5.1.3 Poskytovatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě závažného porušení povinností Objednatele. Výpověď je účinná dnem jejího doručení Objednateli. V případě výpovědi Smlouvy není Poskytovatel povinen vrátit Objednateli žádnou část Odměny.

5.1.4 Objednatel není oprávněn jakoukoliv pohledávku vyplývající ze Smlouvy postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5.1.5 Doručování veškerých písemností se provádí na adresu uvedenou v Objednávce. Pokud Objednatel uvede kontaktní adresu, tak Poskytovatel zasílá veškeré listiny primárně na tuto adresu. V případě změny kontaktních údajů, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu Poskytovatele o této změně písemně informovat.

5.1.6 V případě doručování jakékoliv písemnosti v souvislosti se Smlouvou, se při nepřevzetí písemnosti při doručování a jejím následném uložení na poště považuje za okamžik doručení 10. den od uložení na poště. V případě vrácení písemnosti zpět odesílateli bez předešlého uložení na poště se považuje za okamžik doručení 10. den od vrácení písemnosti odesílateli.

5.1.7 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž Poskytovatelem nejsou účtovány náklady nad rámec základní sazby poskytovatele komunikačních služeb Objednatele.

REKLAMACE

6.1.1 Objednatel má právo uplatnit u Poskytovatele reklamaci vadného plnění Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od předmětného plnění Poskytovatele.

6.1.2 Pokud je vada plnění odstranitelná, tak může Objednatel žádat náhradní plnění anebo přiměřenou slevu z Odměny.

6.1.3 V případě, že není možné vadu plnění odstranit a tato představuje překážku řádného využití Služby, tak může Objednatel odstoupit od Smlouvy, anebo žádat přiměřenou slevu z Odměny.

6.1.4 Reklamaci plnění Poskytovatele lze uplatnit osobně na pobočce Poskytovatele, poštou nebo e-mailem na adrese heleautoskolakarlin@gmail.com. Poskytovatel na základě uplatnění reklamace vystaví Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jakým způsobem vyřízení reklamace Objednatel požaduje.

6.1.5 Poskytovatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má Objednatel stejná práva, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.1.6 Po vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace vč. případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

7.1.1 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

7.1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.1.3 Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo příslušné oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, vrátit. Pro vrácení plateb Poskytovatel použije stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce.

7.1.4 Pokud Spotřebitel požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tak je povinen zaplatit Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých Služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem Služeb stanoveným ve Smlouvě.

7.1.5 Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. 

7.1.6 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

7.1.7 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.1.8 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

7.1.9 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah Objednatele a Poskytovatele řídí českým právním řádem.

8.1.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. ledna, 2024.