Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů společnosti HeleAutoškolaKarlín s.r.o., se sídlem Pernerova 62, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 08951128, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 328082/MSPH Městský soud v Praze.

 • Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
 • S Vašimi osobními údaji zachází HeleAutoškolaKarlín s.r.o., IČO:08951128, se sídlem Pernerova 62, Karlín, 186 00 Praha (dále jen „správce“ nebo také „my“).
 • Kontaktovat nás můžete osobně v sídle naší společnosti (Pernerova 62, Karlín, 186 00 Praha) , nebo e-mailem na heleautoskolakarlin@gmail.com
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to při vyplnění přihlášky do naší autoškoly (žádost o přijetí k výuce a výcviku).
 • Správce zpracovává základní identifikační a kontaktní údaje, a dále zvláštní kategorie osobních údajů, které jste nám poskytl/a na základě dodaných dokumentů.
 • V rámci autoškoly využíváme vaše následující osobníc údaje:
 • titul, jméno a příjmení
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • trvalé bydliště
 • státní občanství
 • číslo dokladu totožnosti
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • korespondenční adresa
 • údaje o bankovním spojení
 • údaje o zdravotním stavu

Co nás opravňuje k užívání osobních údajů?

 • Vaše osobní údaje můžeme používat pouze na základě některých ze zákonných důvodů pro zpracování. Osobní údaje používáme na základě těchto právních důvodů:
  1. zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení,
  2. zvláštních kategorie osobních údajů (posudek o zdravotní způsobilosti) zpracováváme na základě plnění právní povinnosti podle čl. 9 odst. 2 písm. b) obecného nařízení
  3. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují podle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení
  4. zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.
 • Oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení u nás shledáváme tyto:
  1. oprávněný zájem pro rozesílání obchodních sdělení našim zákazníkům na e-mailovou adresu, a to podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • V případě zpracování osobních údajů pro oprávněné zájmy správce můžete vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů, a to podle čl. 21 obecného nařízení. Využít k tomu lze výše uvedené kontaktní údaje.

K jakým účelům používáme vaše osobní údaje?

 • Osobní údaje používáme za účelem řádného poskytování naší služby, tj. za účelem řádného provedení výuky v autoškole. V tomto případě osobní údaje používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení.
 • V rámci autoškoly musíme plnit určité právní povinnosti, při nichž vznikají dokumenty s osobními údaji. Jedná třeba o tvorbu a uchování daňových a účetních dokladů. V takovém případě osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení.
 • Za účelem ověření vaší zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel si od vás vyžádáme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. V tomto případě zvláštní kategorii osobních údajů (osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu) zpracováváme na základě čl. 9 odst. 2 písm. b) obecného nařízení.
 • E-mailový nebo telefonní kontakt zákazníků můžeme použít za účelem rozesílání obchodních sdělení s nabídkou na naše akce nebo zvýhodněné produkty. V takovém případě osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Doba uchování údajů

 • Správce uchovává osobní údaje:
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (po dobu poskytování služeb autoškolou), uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (v případě vzniku a vymáhání nároků nejdéle po dobu uplynutí lhůty pro uplatnění nároku u orgánů veřejné moci, tedy 3 roky od vzniku nároku) a současně pro účely plnění povinností správce na základě obecně závazných právních předpisů (u daňových dokladů se bude jednat o dobu nejméně 10 let od skončení zdaňovacího období, ve kterém se plnění na základě příslušné smlouvy uskutečnilo, což představuje dobu, po kterou musí správce v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daňové doklady uchovávat).
  2. zvláštní kategorie osobních údajů uchovává správce nejdéle do okamžiku uplynutí 1 roku od uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a správcem.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Kategorie příjemců osobních údajů

 • V rámci poskytování našich služeb rozlišujeme následující kategorie příjemců:
  1. orgány veřejné moci provádějící kontrolní nebo dozorovou činnost (ústřední orgány státní správy provádějící dozor nad činností zkušebních lektorů)
  2. orgány veřejné moci, které nás v rámci své pravomoci požádaly o poskytnutí součinnosti,
  3. naši zaměstnanci, podílející se na poskytování služeb (učitelé a lektoři, administrativní pracovníci pro personální, daňovou a účetní agendu apod.),
 • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
 1. na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 obecného nařízení,
 2. na opravu osobních údajů dle čl. 16 obecného nařízení,
 3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 obecného nařízení,
 4. na omezení zpracování dle čl. 18 obecného nařízení,
 5. na přenositelnost údajů dle čl. 20 obecného nařízení.
 6.  vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 7. právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení svých datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, která poskytují s ohledem na aktuální stav technologií dostatečné zabezpečení v souladu s obecným nařízením.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  • Správce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. Správce zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení vzájemné spolupráce.
  • Správce je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení vzájemné spolupráce.

Závěrečná ustanovení

 • Zaškrtnutím příslušného pole a následným odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře správce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.